Avís legal

L’Ajuntament de Mancor de la vall , mitjançant els dominis mancordelavall.es, mancordelavall.cat i mancordelavall.net i ajmancordelavall.net, facilita informació d’interès general del municipi de Mancor de la vall i, en particular, informació i gestions pròpies de l’administració municipal.

L’Ajuntament de Mancor de la vall realitza tots els esforços necessaris per evitar errors i, en el seu cas, corregir-los o actualitzar-los amb la major brevetat possible. No obstant, no pot garantir llur inexistència ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

L’Ajuntament de Mancor de la vall no es responsabilitza de l’accés o ús dels continguts. Igualment, l’Ajuntament de Mancor de la vall no es responsabilitza dels accessos i continguts que apareguin als enllaços a altres dominis que s’inclouen a mancordelavall.net .es .cat

La informació proporcionada té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que sigui d’aplicació.

L’ús no autoritzat expressament de la informació continguda en el domini, així com els perjudicis que es poguessin ocasionar als drets de propietat intel•lectual i industrial de l’Ajuntament de Mancor de la vall, podrà originar l’exercici per aquest de les accions que legalment procedeixin.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

De conformitat amb el previst a la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals, l’Ajuntament de Mancor de la Vall l’informa que les dades recollides a aquesta aplicació seran tractades i incorporades en l’activitat de RESERVA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, responsabilitat del Batle de l’Ajuntament de Mancor de la Vall. Tot l’anterior es farà amb la finalitat de controlar les entrades i sortides de les instal·lacions esportives i les reserves per ús privatiu d’aquestes, i les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició que conté l’esmentada Llei.

L’Ajuntament de Mancor de la Vall es compromet a complir amb el deure de confidencialitat, adoptant les mesures necessàries per evitar pèrdues, manipulacions o accessos no autoritzats i garantir els drets digitals dels interessats i interessades.

Aquest tractament està legitimat per l’obligació legal de l’entitat i pel consentiment que en aquest acte manifesta la persona interessada.